1. അള്ളാ, അള്ളാവ്

    1. നാ.
    2. അല്ലാഹു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക