1. അള്ളുക1

  1. ക്രി.
  2. കൈനഖങ്ങൾകൊണ്ടു ശക്തിയായി അമർത്തിപ്പിടിക്കുക, മാന്തുക
  3. കൈകൊണ്ടു കോരിയെടുക്കുക. (പ്ര.) അള്ളിപ്പിടിക്കുക = ആവേശത്തോടെ മുറുകെപ്പിടിക്കുക
 2. അള്ളുക2

  1. -
  2. "അരുളുക" എന്നതിൻറെ സങ്കുചിതരൂപം. പൂജകാർഥത്തിൽ അനുപ്രയോഗം. ഉദാ: എഴുന്നള്ളുക.
 3. അളക

  1. നാ.
  2. കുബേരൻറെ രാജധാനി
  3. എട്ടിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി
 4. അളുക്ക്1

  1. നാ.
  2. ചിമിഴ്, ചെറിയ ഡെപ്പി, ചെറിയ ചെപ്പ്
 5. അളുക്ക്2

  1. നാ.
  2. അലുക്ക്
 6. ആളുക

  1. ക്രി.
  2. പ്രാപിക്കുക, സിദ്ധിക്കുക
  3. ഭരിക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക, കൈവശംവച്ചനുഭവിക്കുക
  4. ചുമതല വഹിക്കുക, കൈകാര്യംനടത്തുക
  5. ഉണ്ടാവുക, ഉള്ളതായിരിക്കുക, ധരിക്കുക, മുഴുകുക
  6. വസിക്കുക, കുടികൊള്ളുക, സ്ഥിതിചെയ്യുക
  7. കത്തുക, ജ്വലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക