1. അള്ളോടൻ

    1. നാ.
    2. ഉൾക്കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങ
    3. നിസ്സാരൻ, കഴമ്പില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക