1. അളർക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അലറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക