1. അഴകച്ച്

    1. നാ.
    2. ഒരു പഴയ നാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക