1. അഴകുക1

    1. ക്രി.
    2. അഴകുള്ളതായിരിക്കുക. അഴകിയ (ഖിലധാതു)
  2. അഴകുക2

    1. ക്രി.
    2. അയയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക