1. അഴകൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. സുന്ദരൻ
  4. ഒരു നല്ലയിനം മരച്ചീനി
 2. അഴുകണ്ണി

  1. നാ.
  2. ഒരു ചെറു ചെടി, ശിശിരകാലത്ത് ഇതിൽനിന്നും കണ്ണീരുപോലെ വെള്ളം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക