1. അഴയ്ക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. കൂകിവിളിക്കുക, നിലവിളിക്കുക
  3. ക്ഷണിക്കുക, വിളിക്കുക
 2. അഴയ്ക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. അയയ്കുക, മുറുക്കം കുറയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക