1. അഴികം

    1. നാ.
    2. അഴിയം, പുരയിടം, അഴിയകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക