1. അഴിക്കാൽ

    1. നാ.
    2. ആരക്കാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക