1. അഴിനില

    1. നാ.
    2. തടസ്സം
    3. അഴിഞ്ഞനില, നശിച്ച അവസ്ഥ, നാശം
    4. നഗ്നത
    5. ആശാഭംഗം, ദു:ഖം, സങ്കടം, ഹൃദയവേദന, മാനക്കേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക