1. അഴിന്തി, അഴുന്തി

    1. നാ.
    2. ഇറങ്ങുന്നവൻ, ആഴ്ന്നുപോകുന്നിടം, അഗാധമായ ചതുപ്പുസ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക