1. അഴിയം, -കം, -യകം

    1. നാ.
    2. അയ്യം, പുരയിടം. വീട്ടുപേരുകളിൽ ഈ പദം ചേർത്തു പറയാറുണ്ട്. ഉദാ: പട്ടരഴിയം, ചിലമ്പിനഴിയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക