1. അഴിയുക

  1. ക്രി.
  2. കെട്ടുവിടുക, മുറുക്കം പോവുക, ശിഥിലമാവുക, ബന്ധം അയയുക
  3. ധൈര്യം കെടുക, മനസ്സു ശിഥിലമാവുക, തളരുക
  4. മനസ്സ് അലിഞ്ഞു ചേരുക, ലയിക്കുക, ആസക്തമാവുക
  5. മനസ്സ് അലിയുക, കനിയുക, വികാരം കവിഞ്ഞൊഴുകുക
  6. നശിക്കുക, തകർന്നുപോകുക, ഇല്ലാതാവുക
  7. ചെലവാകുക, വിറ്റഴിയുക, നാണയം കൈമാറുക
  8. ഗർഭം അലസുക
  9. മായുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക