1. അഴി1

  1. നാ.
  2. കടലും കായലും തൊട്ടുകിടക്കുന്നിടം. (കര അഴിഞ്ഞു പോയതിനാൽ ഈ പേർ), നദീമുഖം
 2. അഴി2, അളി

  1. നാ.
  2. സാക്ഷ
  3. ജനലുകളിലും മറ്റും അടുത്തടുത്തായി ഉറപ്പിക്കുന്ന തടിക്കാലുകളോ ഇരുമ്പുകമ്പികളോ, ചുമരിൻറെ സ്ഥാനത്തു നെടുകെയും കുറുകെയും തറയ്ക്കുന്ന പട്ടിക
  4. ആപ്പ്
 3. ആഴി1

  1. നാ.
  2. കടൽ, സമുദ്രം
 4. ആഴി2

  1. നാ.
  2. മോതിരം
  3. കുളം
  4. ചക്രം, ചക്രായുധം
  5. തീക്കുഴി
 5. ആദിരാജാ, ആലി-, ആഴി-

  1. നാ.
  2. കണ്ണൂർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക