1. അഴുക

    1. ക്രി.
    2. കരയുക, നിലവിളിക്കുക, വിലപിക്കുക
  2. ആഴുക

    1. ക്രി.
    2. മുഴുകുക, മുങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക