1. അഴുകണ്ണി

    1. നാ.
    2. ഒരു ചെറു ചെടി, ശിശിരകാലത്ത് ഇതിൽനിന്നും കണ്ണീരുപോലെ വെള്ളം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക