1. അഴുക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചീയ്ക്കുക. ഉദാ: തൊണ്ട് അഴുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക