1. അഴുക്ക്

  1. നാ.
  2. ശുചിത്വമില്ലാതാക്കുന്ന പദാർഥം, വസ്ത്രാദികളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊടിയും ചെളിയും മറ്റും, മലം, വൃത്തികേട്, മാലിന്യം, കളങ്കം
  3. വിഴുപ്പ്
  1. പ്ര.
  2. അഴുക്ക് അടിയുക
 2. അഴുക്ക

  1. വി.
  2. ചീത്തയായ. ഉദാ: അഴുക്കമാങ്ങ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക