1. അഴുത്തുക

    1. ക്രി.
    2. ദ്വാരമുണ്ടാക്കുക (തടിയിലും മറ്റും ഉളികൊണ്ട്)
    3. അമിഴ്ത്തുക, പതിക്കുക, അമർത്തുക, ദ്വാരത്തിൽ താഴ്ത്തി ഉറപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക