1. അഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. "അഴുത്തിയത്". തുള, ദ്വാരം, ഉളികൊണ്ടു തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തുള അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിലുള്ള കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക