1. അഴുവൻ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം അളവുതാപ്പ്, അഴുവൻ (മുദ്രയിൽ കുറഞ്ഞ അളവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക