1. അവകടിക

    1. നാ.
    2. കളിപ്പിക്കൽ, വഞ്ചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക