1. അവകീർണ

  1. വി.
  2. ചിന്നിച്ചിതറിയ
  3. തരിയാക്കിയ
  4. നശിപ്പിച്ച
 2. അവകീർണി

  1. നാ.
  2. വ്രതഭംഗം വന്നവൻ, ബ്രഹ്മചര്യത്തിനു ഭംഗം നേരിട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക