1. അവകൂടാര

    1. വി.
    2. ആഴമുള്ള, കിഴുക്കാംതൂക്കായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക