1. അവകൃഷ്ടൻ

    1. നാ.
    2. വിടുപണിചെയ്യുന്നവൻ ക്ഷ് ഉത്കൃഷ്ടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക