1. അവക്രന്ദം

    1. നാ.
    2. കരച്ചിൽ, അലമുറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക