1. അവക്രിയ

  1. നാ.
  2. ഉപേക്ഷ, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മറന്നുപോകൽ
  3. വിഹിതകർമങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കൽ
 2. അവക്രയി

  1. നാ.
  2. വാടകക്കാരൻ
 3. അവികാര്യ

  1. വി.
  2. മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത, ഭാവഭേദം വരുത്താനാവാത്ത
 4. അവിക്രിയ

  1. വി.
  2. അവികാര, മാറ്റമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക