1. അവക്രുഷ്ട

    1. വി.
    2. ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, ശപിക്കപ്പെട്ട
  2. അവകൃഷ്ട

    1. വി.
    2. അപകൃഷ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക