1. അവക്ലിന്ന

    1. നാ.
    2. നന്നായി നനഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക