1. അവക്ലേദം

    1. നാ.
    2. ഇറ്റിറ്റുവീഴൽ
    3. വ്രണത്തിൽനിന്ന് ഒലിക്കുന്ന നീര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക