1. അവക്ഷയം

    1. നാ.
    2. ക്ഷയിക്കൽ, നഷ്ടമാകൽ
  2. അവേക്ഷ്യം

    1. നാ.
    2. നോക്കേണ്ടത്, കാണേണ്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക