1. അവക്ഷിപ്തം

    1. നാ.
    2. അടിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക