1. അവക്ഷുരണം

    1. നാ.
    2. തോണ്ടി എടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക