1. അവക്ഷേപം

    1. നാ.
    2. അകലേക്ക് എറിയൽ
    3. ആക്ഷേപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക