1. അവകർഷണം

  1. നാ.
  2. വലിച്ചെടുക്കൽ, തള്ളിനീക്കൽ, മാറ്റൽ
  3. ആകർഷണം
 2. അവഘർഷണം

  1. നാ.
  2. ഉരപ്പ്, തേച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ
  3. പൊടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക