1. അവഖാതം

  1. നാ.
  2. ആഴമുള്ള കിടങ്ങ്
 2. അവഖാദം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ്യമായ ആഹാരം
 3. അവഗാദം

  1. നാ.
  2. വള്ളത്തിൽനിന്ന് വെള്ളം തേകിക്കളയുന്നതിനുള്ള മരപ്പാത്രം
 4. അവഘാതം

  1. നാ.
  2. അപകടം
  3. അടി, വെട്ട്
  4. പീഡനം, മർദനം
  5. ധാന്യം കുത്തൽ
  6. അപമൃത്യു
 5. അവഗീതം

  1. നാ.
  2. പരിഹാസപ്പാട്ട്
  3. അപസ്വരഗാനം
  4. ആക്ഷേപം, പരിഹാസം
  5. ദൗഷ്ട്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക