1. അവഗണിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അനാദരിക്കുക, വകവയ്ക്കാതിരിക്കുക, കളിയാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക