1. അവഗണിത

    1. വി.
    2. തള്ളിക്കളഞ്ഞ, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക