1. അവഗണ്ഡം

    1. നാ.
    2. മുഖക്കുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക