1. അവഗതി

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. മനസ്സിലാക്കൽ, ഊഹിക്കൽ
 2. അവഘാതി

  1. വി.
  2. കൊല്ലുന്ന, അടിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക