1. അവഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മനസ്സിലാക്കുക, അറിയുക
    3. താഴോട്ടുപോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക