1. അവഗളിത

    1. വി.
    2. വീണുപോയ, കൈവിട്ടുപോയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക