1. അവഗീത

    1. വി.
    2. അവഗാനംവെയ്ത, നിന്ദിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക