1. അവഗീതം

    1. നാ.
    2. പരിഹാസപ്പാട്ട്
    3. അപസ്വരഗാനം
    4. ആക്ഷേപം, പരിഹാസം
    5. ദൗഷ്ട്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക