1. അവഗുംഫിത

    1. വി.
    2. നെയ്തുചേർത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക