1. അവഗൂഹനം

    1. നാ.
    2. ആലിംഗനം
    3. മറച്ചുവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക