1. അവഗൃഹീത

    1. വി.
    2. തടഞ്ഞ, നിരോധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക