1. അവഘട്ടം

    1. നാ.
    2. ഗുഹ
    3. കുഴി
    4. കുലുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക