1. അവഘൂർണനം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റൽ, ചുഴറ്റൽ
  2. അവകർണനം

    1. നാ.
    2. ശ്രവണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക